کلینیک بتن آریا

تهیه و توزیع افزودنی های بتن و مواد شیمیایی ساختمان – آب بندی استخرها و مخازن، کاشت آرماتور و بولت

صفحه اصلی » محصولات » پودر ضد سایش بتن

پودر ضد سایش بتن


(پودر ضد سایش بتن) آﻣــﺎده مصرف است ، تشکیل شده از ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﻌـﺪﻧﻲ، ﺳـﻴﻤﺎن و رنگدانه است ﻛـﻪ ﺑـﺼﻮرت ﺧﺸﻜﻪ ﭘﺎﺷﻲ ﺑﺮروي ﺳﻄﻮح ﺑﺘﻨﻲ ﺗﺎزه اﺟﺮا ﻣﻲ گردد . این پودر خشکه پاشی بعد از اجرا بر روی بتن تازه، ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﺪاوم در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي مکرر ، ﺿﺮﺑات و ﺳﺎﻳﺶ را ﺑﺮاي ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻨﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ونیز ﻣﻘـﺎوﻣت ﺑﺎﻻ در ﺑﺮاﺑﺮ طیف وسیعی از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ،ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ، روﻏـﻦ ﻫـﺎي ﺻـﻨﻌﺘﻲ، ﻣﻮاد ﺷـﻮﻳﻨﺪه و … را ایجاد می کند .

 

این محصول ( پودر ضد سایش بتن ) به دلیل ساختار ويژه و دانه بندی اجزا سازنده و وجود سنگدانه های فلزدار موجود در ترکیب خود، پوششی با مقاومت مطلوب در برابر ضربه و سایش ایجاد می نماید . همچنین پوزولان های موجود ، کاهش نفوذپذیری، بهبود مقاومت و.. را برای پوشش فراهم می کنند. درﺻﻮرت اجرا و ﻋﻤﻞ آوري ﻣﻨﺎﺳﺐ این پوشش ، می تواند در ﺑﺮاﺑﺮ طیف وسیعی از انواع روﻏـﻦ، اﺳﻴﺪﻫﺎي ﺿﻌﻴﻒ، ﻣﺤﻠﻮل ﻫـﺎي ﻧﻤﻜـﻲ ﺗـﺎ%۱۰، آب درﻳﺎ، ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺗﺎ غلظت%۲۰، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

 

موارد کاربرد

مراکز خرید، سالن های غذا خوری
ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻫﺎ و اﻧﺒﺎرﻫﺎ
آﺷﻴﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ، ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻫﺎي ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ
مراکز خرید، سالن های غذا خوری
ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ، ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎ، ﮔﺎراژ ﻫﺎ، ﻛﺎرواش ﻫﺎ

پودر ضد سایش بتن

پودر ضد سایش بتن

شرح محصول

(پودر ضد سایش بتن) آﻣــﺎده مصرف است ، تشکیل شده از ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﻌـﺪﻧﻲ، ﺳـﻴﻤﺎن و رنگدانه است ﻛـﻪ ﺑـﺼﻮرت ﺧﺸﻜﻪ ﭘﺎﺷﻲ ﺑﺮروي ﺳﻄﻮح ﺑﺘﻨﻲ ﺗﺎزه اﺟﺮا ﻣﻲ گردد . این پودر خشکه پاشی بعد از اجرا بر روی بتن تازه، ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﺪاوم در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي مکرر ، ﺿﺮﺑات و ﺳﺎﻳﺶ را ﺑﺮاي ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻨﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ونیز ﻣﻘـﺎوﻣت ﺑﺎﻻ در ﺑﺮاﺑﺮ طیف وسیعی از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ،ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ، روﻏـﻦ ﻫـﺎي ﺻـﻨﻌﺘﻲ، ﻣﻮاد ﺷـﻮﻳﻨﺪه و … را ایجاد می کند .

عملکرد

این محصول ( پودر ضد سایش بتن ) به دلیل ساختار ويژه و دانه بندی اجزا سازنده و وجود سنگدانه های فلزدار موجود در ترکیب خود، پوششی با مقاومت مطلوب در برابر ضربه و سایش ایجاد می نماید . همچنین پوزولان های موجود ، کاهش نفوذپذیری، بهبود مقاومت و.. را برای پوشش فراهم می کنند. درﺻﻮرت اجرا و ﻋﻤﻞ آوري ﻣﻨﺎﺳﺐ این پوشش ، می تواند در ﺑﺮاﺑﺮ طیف وسیعی از انواع روﻏـﻦ، اﺳﻴﺪﻫﺎي ﺿﻌﻴﻒ، ﻣﺤﻠﻮل ﻫـﺎي ﻧﻤﻜـﻲ ﺗـﺎ%10، آب درﻳﺎ، ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺗﺎ غلظت%20، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

بسته بندی

این محصول در کیسه های 25 کیلوگرمی قابل عرضه است.

شرایط نگهداری

این محصول در محدوده دمای 5+ الی 35+ درجه سانتیگراد
دور از تابش مستقیم نور افتاب ویخبندان و در جای خشک نگهداری کنید.
در صورت نگهداری در شرایط مناسب ودر بسته بندی اولیه تا یک سال قابل نگهداری است.

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

 

حالت فیزیکی: پودر
رنگ: دارای تنوع رنگی

موارد کاربرد

 

مراکز خرید، سالن های غذا خوری
ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻫﺎ و اﻧﺒﺎرﻫﺎ
آﺷﻴﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ، ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻫﺎي ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ
مراکز خرید، سالن های غذا خوری
ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ، ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎ، ﮔﺎراژ ﻫﺎ، ﻛﺎرواش ﻫﺎ

مزایا

پایداری زیاد در برابر بارهای استاتیکی زیاد
سهولت اجرا
ﻣﻘﺎوﻣــﺖ بیشتردر ﺑﺮاﺑــﺮ ﻓﺮﺳــﺎﻳﺶ، ﺳــﺎﻳﺶ و ﺿــﺮﺑﻪ نسبت به ﺑــﺘﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
ایجاد ﺳﻄﺢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮ ﻟﻐﺰﻧﺪه
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺤﻞ درزﻫﺎ، ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣـﻮاد ﺑﻴـﺸﺘﺮ در اﻧﺘﻬﺎي ﻗﻄﻌﻪ ﻫﺎ
ﻧﻔﻮذ پذیری اندک
عدم جذب و تولید ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر
مقاومت بالا در مقابل عوامل مهاجم محیطی
بدون ترک خوردگی و انقباض
انقباض کنترل شده و مطلوب به علت ضخامت پایین
مقاومت و دوام زیاد به دلیل وجود پوزولان ها
اﺟﺮاي ﺳﺮﻳﻊ و ﻳکپارﭼﻪ ﺑﺮ روي ﺑﺘﻦ ﺗﺎزه

روش مصرف

 

بتن مورد نظر باید از ویژگی های مناسبی برخوردار باشد . از جمله مقاومت فشاری بتن حد اقل Mp 30 و نسبت آب به سیمان از 0.4 کمتر و از 0.5 بیشتر نباشد. عیار سیمان حد اقل 320 و اسلامپ بین 7- 10 سانتی متر باشد.
ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ پودر ضد سایش بتن اﺟـﺮا ﻣﻲ گردد ﺑﺎﻳﺪ ضخامت انها ﺣﺪاﻗﻞ 75 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. پس از ﺑﺘﻦ رﻳﺰي، ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻦ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻤﺸﻪ ﺗﺮاز کنید و بعد آن را وﻳﺒﺮه بزنید.
ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻦ را به وسیله ﻣﺎﻟﻪ ﭼﻮﺑﻲ ﺗﺮاز کرده ولی از ﺻـﻴﻘﻠﻲ ﺷﺪن زﻳﺎد اجتناب شود . آب اﻧﺪاﺧﺘﮕﻲ ﺳﻄﺢ بتن را ﺑﺮ ﻃﺮف ﻛﻨﻴﺪ. (از اﺳــﻔﻨﺞ اﺳــﺘﻔﺎده نشود.) این محصول را در ﻛﻨــﺎره ﻫــﺎي ﻗﻄﻌﺎت اﺟﺮاﻳﻲ (ﻫﻤﺎن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ درز ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و اﻧﺒﺴﺎﻃﻲ ﻳﺎﻓـﺖ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ) ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 80 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘـﺮ ﺑﭙﺎﺷـﻴﺪ. و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻟـﻪ ﭼﻮﺑﻲ آﻧﻬﺎ را در ﺳﻄﺢ ﭘﻬﻦ ﻛﻨﻴﺪ.
پودر ضد سایش بتن را به شکل اﻳﺪه آل بر روی سطحی مناسب، اجرا کرده . دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در دﻣﺎ ﻫﺎي 30 ﺗﺎ 45 درﺟـﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد بوده و زﻣﺎن اجرا نیز 30 ﺗﺎ 40 دﻗﻴﻘﻪ بعد از ﺑﺘﻦ رﻳـﺰي ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ گردد.
اﺟـﺮا در دو ﻣﺮﺣﻠـﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ گردد :
دو ﺳﻮم از (پودر ضد سایش بتن ) ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﭘﺨﺶ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻦ ﺑﭙﺎﺷﻴﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻮاد اﺟﺮا ﺷﺪه اﺟـﺎزه ﺑﺪﻫﻴـﺪ ﺗـﺎ رﻃﻮﺑـﺖ را به تدریج از ﺳـﻄﺢ ﺟﺬب ﻛﻨﺪ. رﻧﮓ ﺗﻴﺮه ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ اي ﻗﺎﺑـﻞ روﻳـﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻟﻪ ﭼﻮﺑﻲ پودر را در ﺳﻄﺢ ﭘﺨﺶ کنید ﺗـﺎ از ﻳﻜـﻲ ﺷـﺪن آن ﺑـﺎ ﺳـﻄﺢ ﺑﺘﻨـﻲ اوﻟﻴـﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ.
ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮاد (یک سوم باقیمانده) پودر را اﺟﺮا کرده و ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ رﻧﮓ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﻴـﺮه ﺷﺪ ﻣﺠﺪد ﺑﺎ ﻣﺎﻟﻪ ﭼﻮﺑﻲ آﻧﻬﺎ را در ﺳﻄﺢ ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻴﺪ.
وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ آﻧﻘﺪر ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ وزن آدﻣـﻲ را تحمل و در رد ﭘــﺎي مجری، ﻓﺮورﻓﺘﮕــﻲ ﻛﻤــﻲ ﭘﺪﻳــﺪ ﺑﻴﺎﻳﺪ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﺟﺮاي محصول را ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻟﻪ ﭘﺮواﻧﻪ اي ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳـﺎﻧﺪ. در این حال، ﺳـﻄﺤﻲ ﺻـﺎف و ﻏﻴـﺮ ﻟﻐﺰﻧﺪه ﺑﺪﺳﺖ می اید . روي ﺳﻄﺢ به علت سوختن رنگ ﻧﺒﺎﻳـﺪ زیاد ﻛﺎر شود.
اﮔﺮ پرداخت پایانی، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار دﺳﺘﻲ همچون ﻣﺎﻟـﻪ ﻓﻠﺰي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ گردد، اﻳﻦ کار ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜـﻪ ﺑـﺘﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺮدد افراد ﺳﺨﺖ ﺷﻮد، ﺻﻮرت پذیرد.

میزان مصرف

میزان مصرف پودر ضد سایش،بسته به نوع کاربری و میزان تنش وارده،حجم ترافیک و..، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در محدوده 3 الی 7 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﺑﺎﺷﺪ،وﻟﻲ در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد،به طور میانگین،ﭘﻮﺷﺶ 5 ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ گردد.

موارد ایمنی این ماده آلایندگی زیست محیطی قابل ملاحظه ندارد. درصورت تماس با پوست یا چشم باید فوراً با آب فراوان شسته شود و درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه گردد. به دلیل وجود ذرات سیمان و پوزولان های موجود از تنفس گرد و غبار آن جدا خودداری کنید. در زمان حمل و استعمال حتما از دستکش و ماسک و عینک مناسب استفاده کنید.