کلینیک بتن آریا

تهیه و توزیع افزودنی های بتن و مواد شیمیایی ساختمان – آب بندی استخرها و مخازن، کاشت آرماتور و بولت

صفحه اصلی » محصولات » کورافلور ( پودر کف سازی )

کورافلور ( پودر کف سازی )


کورافلور ( پودر کف سازی ) محصولی آﻣــﺎده مصرف که تشکیل شده از ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﻌـﺪﻧﻲ، ﺳـﻴﻤﺎن و رنگدانه است این محصول ﺑـﺼﻮرت ملات ﺑﺮروي ﺳﻄﻮح ﺑﺘﻨﻲ ﺗﺎزه اﺟﺮا ﻣﻲ گردد . این پودر کف سازی که بعد از مخلوط شدن با آب و اجرا بر روی بتن تازه، ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﺪاوم در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﻣکرر، ﺿﺮﺑات و ﺳﺎﻳﺶ سنگین را در ﺳﻄﺢ بتن مورد نظر به وجود می اورد . و نیز ﻣﻘـﺎوﻣﺘﻲ ﺑﺎﻻ در ﺑﺮاﺑﺮ طیف وسیعی از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ،ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ، روﻏـﻦ ﻫـﺎي ﺻـﻨﻌﺘﻲ، ﻣﻮاد ﺷـﻮﻳﻨﺪه و غیره … ﻛـﻪ در ﺻـﻨﺎﻳﻊ مختلف ﻳﺎﻓـﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. محصول کورافلور  به سبب ساختار ويژه خود و دانه بندی اجزا سازنده و وجود سنگدانه های فلزدار، کاهنده پودری موجود در ترکیب خود، پوششی مناسب با مقاومت مطلوب در برابر سایش و ضربه ایجاد می کند و در عین حال از انبساط قابل کنترل نیز، برخوردار می باشد . همچنین پوزولان های موجود ، کاهش نفوذپذیری، بهبود مقاومت و.. را برای این پوشش فراهم می کنند . درﺻﻮرت اجرا و ﻋﻤﻞ آوري ﻣﻨﺎﺳﺐ این پوشش، در ﺑﺮاﺑﺮ انواع طیف وسیعی از مواد شیمیائی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

 

موارد کاربرد

 

 • ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻫﺎي ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ
 • ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺎرﮔﻴﺮي، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻛﺸﺘﻲ ﺳﺎزي
 • ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ، ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎ، ﮔﺎراژ ﻫﺎ
 • محیط های داخلی و خارجی دکوراتیو (ساب زدن محصول)
 • ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻠﻴﻜﻮﭘﺘﺮﻫﺎ
 • ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻫﺎ و اﻧﺒﺎرﻫﺎ
 • نواحی در معرض آلودگی شدید که در مدت زمان های معین نیاز به پاکیزگی دارند.
 • رمپ ها

 

 

خواص و مزایا

 

 

 • بدون ترک خوردگی و انقباض
 • مقاومت بالا در مقابل عوامل مهاجم محیطی
 • عدم جذب و تولید ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر
 • پایداری زیاد در برابر بارهای استاتیکی زیاد
 • مقاومت و دوام زیاد به دلیل وجود پوزولان ها
 • انقباض کنترل شده و مطلوب به علت ضخامت پایین

 

کورافلور ( پودر کف سازی )

شرح و عملکرد

 

 

کورافلور ( پودر کف سازی ) محصولی آﻣــﺎده مصرف که تشکیل شده از ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﻌـﺪﻧﻲ، ﺳـﻴﻤﺎن و رنگدانه است این محصول ﺑـﺼﻮرت ملات ﺑﺮروي ﺳﻄﻮح ﺑﺘﻨﻲ ﺗﺎزه اﺟﺮا ﻣﻲ گردد . این پودر کف سازی که بعد از مخلوط شدن با آب و اجرا بر روی بتن تازه، ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﺪاوم در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﻣکرر، ﺿﺮﺑات و ﺳﺎﻳﺶ سنگین را در ﺳﻄﺢ بتن مورد نظر به وجود می اورد . و نیز ﻣﻘـﺎوﻣﺘﻲ ﺑﺎﻻ در ﺑﺮاﺑﺮ طیف وسیعی از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ،ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ، روﻏـﻦ ﻫـﺎي ﺻـﻨﻌﺘﻲ، ﻣﻮاد ﺷـﻮﻳﻨﺪه و غیره … ﻛـﻪ در ﺻـﻨﺎﻳﻊ مختلف ﻳﺎﻓـﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. محصول کورافلور  به سبب ساختار ويژه خود و دانه بندی اجزا سازنده و وجود سنگدانه های فلزدار، کاهنده پودری موجود در ترکیب خود، پوششی مناسب با مقاومت مطلوب در برابر سایش و ضربه ایجاد می کند و در عین حال از انبساط قابل کنترل نیز، برخوردار می باشد . همچنین پوزولان های موجود ، کاهش نفوذپذیری، بهبود مقاومت و.. را برای این پوشش فراهم می کنند . درﺻﻮرت اجرا و ﻋﻤﻞ آوري ﻣﻨﺎﺳﺐ این پوشش، در ﺑﺮاﺑﺮ انواع طیف وسیعی از مواد شیمیائی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

 

 

شرایط نگهداری

 

 

 • این محصول را در محدوده دمای 5+ الی 35+ درجه سانتیگراد و دور از تابش مستقیم نور افتاب و یخبندان و در جای خشک نگهداری کنید .
 • در صورت نگهداری در شرایط مناسب ودر بسته بندی اولیه خود تا یک سال قابل نگهداری است .

 

 

بسته بندی

 

 

 • این محصول در کیسه های 25 کیلوگرمی و 50 کیلوگرمی عرضه می گردد .

 

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی: 

 

 

 • حالت فیزیکی: پودر
 • رنگ: دارای تنوع رنگی
 • وزن مخصوص (در حالت خمیری):Kg / L1± 2.25

موارد کاربرد

 

 

 • ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻫﺎي ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ
 • ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺎرﮔﻴﺮي، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻛﺸﺘﻲ ﺳﺎزي
 • ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ، ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎ، ﮔﺎراژ ﻫﺎ
 • محیط های داخلی و خارجی دکوراتیو (ساب زدن محصول)
 • ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻠﻴﻜﻮﭘﺘﺮﻫﺎ
 • ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻫﺎ و اﻧﺒﺎرﻫﺎ
 • نواحی در معرض آلودگی شدید که در مدت زمان های معین نیاز به پاکیزگی دارند.
 • رمپ ها

 

 

خواص و مزایا

 

 

 • بدون ترک خوردگی و انقباض
 • مقاومت بالا در مقابل عوامل مهاجم محیطی
 • عدم جذب و تولید ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر
 • پایداری زیاد در برابر بارهای استاتیکی زیاد
 • مقاومت و دوام زیاد به دلیل وجود پوزولان ها
 • انقباض کنترل شده و مطلوب به علت ضخامت پایین

 

میزان و نحوه ی مصرف

 

 

 • بتن مورد نظر باید از ویژگی های مناسبی برخوردار باشد. از جمله نسبت آب به سیمان از 4/0 کمتر و از 5/0 بیشتر نباشد و مقاومت فشاری بتن حد اقل Mp 32 باشد . عیار سیمان حد اقل 320 و اسلامپ بتن در محدوده 10-7 سانتی متر باشد.
 • در ﺑﺘﻦ نباید ﺟﺪاﺷﺪﮔﻲ و آب اﻧﺪاﺧﺘﮕﻲ ﺑﺎﺷﺪ و نیز ﻫﻮا بتن ﻧﺒﺎﻳﺪ از 3% تجاوز کند. وﻗﺘﻲ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺮ ﺑﺮوي ﺑﺘﻨﻲ داراي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻴﻠﻴﻜﺎ اﺟﺮا ﻣـﻲ ﻛﻨﻴﻢ، ﺑـﻪ زﻣـﺎن اﺟـﺮا ﺑﺎﻳـﺪ دﻗـﺖ ﺧﺎص شود . ﺑﺮاي ﻛﺎراﻳﻲ ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺑﻬﺘـﺮ این محصول  اﺳـﺘﻔﺎده از اﻓﺰودﻧـﻲ ﻫـﺎي ﻛﺎﻫﻨﺪه آب در ﺑﺘﻦ ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ گردد . ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ این محصول اﺟـﺮا ﻣﻲ گردد . ﺑﺎﻳﺪ دارای ﺣﺪاﻗﻞ 75 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. پس از ﺑﺘﻦ رﻳﺰي، ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻦ را باید ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻤﺸﻪ ﺗﺮاز نمود و بعد آن را وﻳﺒﺮه کرد.
 • ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻦ را ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﻪ ﭼﻮﺑﻲ ﺗﺮاز ﻛﻨﻴﺪ ولی از ﺻـﻴﻘﻠﻲ ﺷﺪن زﻳﺎد اجتناب شود. آب اﻧﺪاﺧﺘﮕﻲ ﺳﻄﺢ را ﺑﺮ ﻃﺮف کنید برای این کار از( اﺳــﻔﻨﺞ اﺳــﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﻴــﺪ.) این محصول را در ﻛﻨــﺎره ﻫــﺎي ﻗﻄﻌﺎت اﺟﺮاﻳﻲ (ﻫﻤﺎن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ درز ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و اﻧﺒﺴﺎﻃﻲ ﻳﺎﻓـﺖ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ) ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 80 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘـﺮ ﺑﭙﺎﺷـﻴﺪ. ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻟـﻪ ﭼﻮﺑﻲ آﻧﻬﺎ را در ﺳﻄﺢ ﭘﻬﻦ ﻛﻨﻴﺪ.
 • این محصول را ﺑﺼﻮرت اﻳﺪه آل بر روی سطحی اجرا کنید ، ﻛـﻪ ﻧـﻪ خیلی  آبدار باشد و نه خیلی ﺧﺸﻚ . دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل دﻣﺎ ﻫﺎي 30 الی 45 درﺟـﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و در زﻣﺎن اجرا بین 30 الی 40 دﻗﻴﻘﻪ بعد از ﺑﺘﻦ رﻳـﺰي ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ گردد . زمانی که سنگدانه که بتن نشست می کند و دوغاب بتن به سطح مهاجرت می کند، باید ﻣﻮاد را ﺑﺎ دﺳﺖ یا ماشین، به طور یکنواخت، ﺑﺮ روي ﺳـﻄﺢ ﺑـﺘﻦ ﻣﺮﻃـﻮب پاشید.
 • در ابتدا باید محصول پودری را به ملات تبدیل کرد ، بعد ملات به دست امده را روی بتن تازه پوشش داد . برای این کار به تدریج پودر را به آب لازم، اضافه می کنیم و  هم زدن را تا رسیدن به یک ملات یکنواخت و قوام یافته و قابل اجرا ادامه می دهیم.
 • اب مورد نیاز حدود 10 درصد وزن پودر مصرفی می باشد . مقدار بهینه آب، حد اقل آبی می باشد که بتوان با آن، به یک خمیریکنواخت قابل اجرا دست یافت.
 • ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻟﻪ ﭼﻮﺑﻲ، باید ملات را روی بتن تازه، ﭘﺨﺶ کنید.
 • زمانی ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ملات به مقاومتی رسیده باشد که بتواند وزن ادمی را تحمل کند و در رد ﭘــﺎي مجری، ﻓﺮورﻓﺘﮕــﻲ ﻛﻤــﻲ ﭘﺪﻳــﺪ آورد، باید اﺟﺮاي محصول را ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻟﻪ ﭘﺮواﻧﻪ اي ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳـﺎﻧﺪ. در این حال، ﺳـﻄﺤﻲ ﺻـﺎف و ﻏﻴـﺮ ﻟﻐﺰﻧﺪه ﺑﺪﺳﺖ می اید وﻟﻲ روي ﺳﻄﺢ ﻧﺒﺎﻳـﺪ خیلی ﻛﺎر ﻛﺮد.
 • در صورتی که پرداخت پایانی، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار دﺳﺘﻲ ﭼﻮن ﻣﺎﻟـﻪ ﻓﻠﺰي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻳﻦ کار ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜـﻪ ﺑـﺘﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺮدد اﺷﺨﺎص ﺳﺨﺖ ﺷﻮد، انجام شود.

 

 • ﻧﻜﺎت ﻣﻬمی که ضمن اجرا باید مورد توجه قرار گیرد : 

 

 • اجرای ملات بر روی بتن تازه را ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻣﻌﺮض ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ نور خورشید و ﻳﺎ در وزش ﺑﺎدﻫﺎي ﮔﺮم و شدید اﺟﺮا گردد. این ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣـﺎﻧﻊ از اﻳﺠﺎد ﺧـﺸﻜﻲ زود رس ملات می گردد و در نتیجه ان، از ﭘﻮﺳـﺘﻪ ﺷـﺪن و ﺟـﺪاﻳﻲ آن از ﺑـﺘﻦ ﻣﺮﻃﻮب زﻳﺮﻳﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ گردد . این حالت ﻧﺎ ﻣﻄﻠﻮب، ﺧﻮد را در زمان ﻣﺎﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﻧﺸﺎن می دهد.
 • مانند دﻳﮕﺮ ﺳﻄﻮح ﺑﺘﻨﻲ، ﻋﻤﻞ آوري و زﻣﺎن آن ﭘ بعد از اﺟﺮاي ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻨﻲ خیلی ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻲ می باشد و ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﻪ ﺳﺮﻋﺖ پس از اﺟﺮا، اﻧﺠﺎم گردد .
 • پوشش ملاتی اجرا شده، مانند هر سازه پایه سیمانی ، باید تا چند روز مرطوب نگهداشته شود. می توان این کار را با استفاده از گونی مرطوب یا  آبپاشی ملایم و مستمر و یا ترکیبات شیمیائیِ عمل آوری، انجام داد.
 • اضافه نمودن هرگونه مواد افزودني بتن يا هر نوع سنگدانه ای به محصول مجاز نمی باشد .
 • مقدار مصرف محصول، بسته به نوع کاربری و میزان تنش وارده، حجم ترافیک و..، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در محدوده  42-52 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻲ در بیشتر ﻣﻮارد، به طور میانگین، ﭘﻮﺷﺶ 42 ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ گردد .

موارد ایمنی

 

 

 • این ماده آلایندگی زیست محیطی قابل ملاحظه ندارد.
 • درصورت تماس با پوست یا چشم باید فوراً با آب فراوان شسته شود.
 • درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه کنید .
 • به دلیل وجود ذرات سیمان و پوزولان های موجود در محصول از تنفس گرد و غبار آن جدا خودداری کنید .
 • در زمان حمل و استعمال حتما از دستکش و عینک مناسب استفاده کنید .