کلینیک بتن آریا

تهیه و توزیع افزودنی های بتن و مواد شیمیایی ساختمان – آب بندی استخرها و مخازن، کاشت آرماتور و بولت

صفحه اصلی » محصولات » ملات خودتراز پایه سیمانی

ملات خودتراز پایه سیمانی


ملات خودتراز ، یک نوع ملات آماده مصرف پودری بر پایه سیمان ، انواع روان کننده و پوزولان و پودرهای ویژه معدنی می باشد . این ملات بدون انقباض و پرمقاومت ، با مقدار آب کم ، روانی خیلی مطلوبی دارد خود سطح  تراز مناسبی را ایجاد می کند و جهت کف سازی تا ضخامت ۷ سانتی متر طراحی شده است. ملات خودتراز به دلیل ساختار ويژه و دانه بندی اجزا سازنده و وجود ترکیبات معدنی موجود در ترکیب خود،ملاتی با مقاومت فشاری بالا و بدون انقباض به وجود می اورد. و در عین حال از انبساط قابل کنترل برخوردار می باشد .وجود ترکیبات روان کننده نیز موجب کاهش نسبت آب به سیمان ، روانی خیلی مطلوب، بهبود کارپذیری و.. می گردد . و همچنین پوزولان های موجود ،کاهش نفوذپذیری ، بهبود مقاومت و..را برای این ملات فراهم می کنند.

 

موارد کاربرد

 

پرنمودن فضای اطراف آرماتورها و انکربولت ها
زیرسازی های فولادی و ثابت سازی ستون های پیش ساخته
ملات ریزی و ترمیم کف های صنعتی
اجرای فونداسیون جهت نصب ماشین آلات سنگین و دارای لرزش زیاد مثل توربین ها ، ژنراتورها ، غلتک ها
پر کردن فضای خالی زیر بیس پلیت ها یا صفحه ستون ها
تسطیح سطوح بتنی
پرنمودن حفره ها، شکاف ها وگودال ها
تزریق در حفره های بتنی

 

خواص و مزایا

 

مقاو مت فشاری زودرس و نهائی بالا
انبساط کنترل شده و مطلوب
پایداری زیاد در برابر بارهای استاتیکی زیاد
سهولت اختلاط با آب و حصول روانی زیاد با آب کم
بدون ترک خوردگی وانقباض
نفوذپذیری ا ندک و مقاومت بالا در مقابل عوامل مهاجم

ملات خودتراز پایه سیمانی

شرح و عملکرد

ملات خودتراز ، یک نوع ملات آماده مصرف پودری بر پایه سیمان ، انواع روان کننده و پوزولان و پودرهای ویژه معدنی می باشد . این ملات بدون انقباض و پرمقاومت ، با مقدار آب کم ، روانی خیلی مطلوبی دارد خود سطح تراز مناسبی را ایجاد می کند و جهت کف سازی تا ضخامت 7 سانتی متر طراحی شده است. ملات خودتراز به دلیل ساختار ويژه و دانه بندی اجزا سازنده و وجود ترکیبات معدنی موجود در ترکیب خود،ملاتی با مقاومت فشاری بالا و بدون انقباض به وجود می اورد. و در عین حال از انبساط قابل کنترل برخوردار می باشد .وجود ترکیبات روان کننده نیز موجب کاهش نسبت آب به سیمان ، روانی خیلی مطلوب، بهبود کارپذیری و.. می گردد . و همچنین پوزولان های موجود ،کاهش نفوذپذیری ، بهبود مقاومت و..را برای این ملات فراهم می کنند.

بسته بندی

این محصول (ملات خودتراز پایه سیمانی) در کیسه های 25 کیلوگرمی و 50 کیلوگرمی قابل عرضه است .

شرایط نگهداری

این محصول را باید در محدوده دمایی 5+ الی 35+ درجه سانتیگراد دور از تابش مستقیم نور افتاب ویخبندان و در جای خشک نگهداری کرد.
در صورت نگهداری در شرایط مناسب ودر بسته بندی اولیه تا یک سال قابل نگهداری است.

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی: پودر
رنگ: دارای تنوع رنگی
وزن مخصوص (در حالت خمیری):Kg / L1± 2.25

موارد کاربرد

پرنمودن فضای اطراف آرماتورها و انکربولت ها
زیرسازی های فولادی و ثابت سازی ستون های پیش ساخته
ملات ریزی و ترمیم کف های صنعتی
اجرای فونداسیون جهت نصب ماشین آلات سنگین و دارای لرزش زیاد مثل توربین ها ، ژنراتورها ، غلتک ها
پر کردن فضای خالی زیر بیس پلیت ها یا صفحه ستون ها
تسطیح سطوح بتنی
پرنمودن حفره ها، شکاف ها وگودال ها
تزریق در حفره های بتنی

خواص و مزایا

 

مقاو مت فشاری زودرس و نهائی بالا
انبساط کنترل شده و مطلوب
پایداری زیاد در برابر بارهای استاتیکی زیاد
سهولت اختلاط با آب و حصول روانی زیاد با آب کم
بدون ترک خوردگی وانقباض
نفوذپذیری ا ندک و مقاومت بالا در مقابل عوامل مهاجم

میزان و نحوه ی مصرف

 

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻟﻪ ﭼﻮﺑﻲ، باید ملات را روی بتن تازه، ﭘﺨﺶ کرد.
وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ملات، به مقداری ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ وزن آدﻣـﻲ را تحمل کند و در رد ﭘــﺎي مجری، ﻓﺮورﻓﺘﮕــﻲ ﻛﻤــﻲ به وجود آورد، باید اﺟﺮاي محصول را ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻟﻪ ﭘﺮواﻧﻪ اي ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳـﺎﻧﺪ. در این حال، ﺳـﻄﺤﻲ ﺻـﺎف و ﻏﻴـﺮ ﻟﻐﺰﻧﺪه ایجاد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ وﻟﻲ روي ﺳﻄﺢ ﻧﺒﺎﻳـﺪ خیلی ﻛﺎر ﻛﺮد.
اﮔﺮ پرداخت پایانی، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار دﺳﺘﻲ ﭼﻮن ﻣﺎﻟـﻪ ﻓﻠﺰي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ گردد ، اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜـﻪ ﺑـﺘﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺮدد اﺷﺨﺎص ﺳﺨﺖ گردد، ﺻﻮرت پذیرد.
ﻧﻜﺎت ﻣﻬمی که ضمن اجرا باید مورد توجه واقع شود:
اجرای ملات بر روی بتن تازه را ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻣﻌﺮض ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ نور خورشید و ﻳﺎ در وزش ﺑﺎدﻫﺎي ﮔﺮم و شدید اﺟﺮا شود . این کار ﻣـﺎﻧﻊ اﻳﺠﺎد ﺧـﺸﻜﻲ زود رس ملات می گردد و در نتیجه، از ﭘﻮﺳـﺘﻪ ﺷـﺪن و ﺟـﺪاﻳﻲ آن از ﺑـﺘﻦ ﻣﺮﻃﻮب زﻳﺮﻳﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ کند . این حالت ﻧﺎ ﻣﻄﻠﻮب، ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺎﻟﻪ ﻛﺸﻲ خود را ﻧﺸﺎن می دهد.
مثل دﻳﮕﺮ ﺳﻄﻮح ﺑﺘﻨﻲ، ﻋﻤﻞ آوري و زﻣﺎن آن بعد از اﺟﺮاي ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻲ می باشد و ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻌﺪ از اﺟﺮا، اﻧﺠﺎم گردد.
پوشش ملاتی اجرا شده، همچون هر سازه پایه سیمانی، باید تا چند روز مرطوب نگهداشته شود. این عمل را می شود با آبپاشی ملایم و مستمر یا استفاده از گونی مرطوب، یا ترکیبات شیمیائیِ عمل آوری، انجام داد.
افزودن هرگونه مواد افزودني يا هر نوع سنگدانه ای به محصول مجاز نمیباشد.
مقدار مصرف از این محصول، بسته به نوع کاربری و میزان تنش وارده، حجم ترافیک و..، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در محدوده 42-52 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻲ در بیشتر ﻣﻮارد، به صورت میانگین، ﭘﻮﺷﺶ 42 ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ گردد.