کلینیک بتن آریا

افزودنی های بتن، اسپیسر، واتر استاپ های پی وی سی

ماکسیچیر


ماکسیچیر

اسپیسر پلاستیکی ماکسیچیر محصول مناسب سازه های با بار متوسط شبیه:

  • دال ها
  • سقف های دومش
  • پوترها
  • تیرها

می باشد.



ماکسیچیر
  •  نصب راحت
  •  قیمت مناسب
  •  تحمل بار نقط های منطبق با نمودار
  •  قادر به ایجاد پوشش بتنی 15 تا 100 میلیمتر