کلینیک بتن آریا

افزودنی های بتن، اسپیسر، واتر استاپ های پی وی سی

کلینیک بتن آریا / مقالات / تاثیر نسبت پوشش بتن به قطر میلگرد و طول گیرایی به قطر میلگرد بر روی مقاومت چسبندگی

تاثیر نسبت پوشش بتن به قطر میلگرد و طول گیرایی به قطر میلگرد بر روی مقاومت چسبندگی


نسبت پوشش بتن به قطر میلگرد (c/db)

در سال ۲۰۱۳ تاثیر نسبت پوشش بتن به قطر میلگرد (c/db) بر روی مقاومت چسبندگی میلگرد و بتن توسط پرینس و همکاران بررسی شد.

در این پژوهش تعداد ۶۰ عدد استوانه به قطر ۱۰۰ میلی متر و ارتفاع ۲۰۰ میلی متر بر طبق استاندارد RILEM برای انجام تست بیرون کشیدگی میلگرد ساخته شد.

در این آزمایش از میلگردهایی با مقاومت کششی ۵۰۰ مگاپاسکال به قطرهای ۱۲، ۱۶، ۲۰ و ۲۵ میلی متر به طول گیرایی ۵db استفاده شده است.

نتیج نهایی آزمایش در جدول زیر ارائه شده است.

نتایج پرینس و همکاران

در جدول زیر نتایج آزمایش بیرون کشیدگی تپفر و همکاران در سال ۱۹۷۷ ارائه شده است.

ابعاد ۸ نمونه ی آزمایش ۱۵۰*۲۰۰*۳/۱۳db میلی متر می باشد.

همچنین طول گیرایی نمونه ها ۳/۱۳db و قطر میلگردها ۱۶ و ۲۵ میلی متر می باشد.

نتایج تپفر و همکاران

با بررسی نتایج آزمایشهای موجود در جداول و همانطور که در نمودارهای زیر قابل مشاهده می باشد،

با افزایش نسبت پوشش بتن به قطر (c/db) اثر محصورشدگی بیشتر در نتیجه مقاومت چسبندگی نیز افزایش می یابد.

نسبت پوشش بتن به قطر میلگرد-مقاومت چسبندگی(پرینس)

نسبت پوشش بتن به قطر-مقاومت چسبندگی(پرینس)

 

نسبت پوشش بتن به قطر میلگرد-مقاومت چسبندگی(تپفر)

نسبت پوشش بتن به قطر-مقاومت چسبندگی(تپفر)

 

طول گیرایی به قطر میلگرد (Ld/db)

علاوه بر نسبت پوشش بتن به قطر میلگرد، نسبت طول گیرایی به قطر میلگرد در مقاومت چسبندگی بتن و میلگرد تاثیر بسزایی دارد.

در سال ۲۰۰۸ مقاومت چسبندگی ۱۱ نوع نمونه ی بتنی استوانه ای به قطر میلیمتر ۱۶۰ میلی متر و

طول ۳۲۰ میلی متر با میلگردهایی به قطر ۱۲، ۱۶ و ۲۰ میلی متر و طول گیرایی مختلف توسط بوازوی و لی مورد بررسی قرار گرفت.

نتیج نهایی آزمایش بیرون کشیدگی به شرح زیر می باشد.

نتایج بوازوی و لی

 

عوامل مختلفی چون نوع بتن، اندازه میلگرد و طول گیرایی بر روی مقاومت چسبندگی میلگرد و بتن توسط گوئرا و همکاران در سال ۲۰۱۴ بررسی شد.

در این تحقیق ۷۲ نمونه بیرون کشیدگی میلگرد استوانه ای به قطر ۲۰۰ میلی متر و ارتفاع ۳۰۰ میلی متر بر طبق استاندارد RILEM/CEB-FIP ساخته شد.

قطر میلگردهای مصرفی ۱۲ و ۱۶ میلی متر به طول گیرایی ۵db ،۱۰db و ۱۵db می باشد.

نتایج نهایی آزمایش بیرون کشیدگی میلگرد در جدول زیر بیان شده است.

نتایج گوئرا و همکاران

 

همانطور که در نمودارهای زیر قابل مشاهده است، با افزایش نسبت طول گیرایی به قطر میلگرد

(Id/db) مقاومت چسبندگی بتن و میلگرد کاهش می یابد.

که علت آن را می توان در معادله ی تنش چسبندگیجستجو کرد.

همانطور که در معادله قابل مشاهده است Id در مخرج کسر و db در صورت کسر می باشد، پس

بدیهی است که با افزایش نسبت طول گیرایی به قطر، مقاومت چسبندگی کاهش یابد.

نسبت طول گیرایی به قطر میلگرد-مقاومت چسبندگی(بوازوی و لی)

نسبت طول گیرایی به قطر-مقاومت چسبندگی(بوازوی و لی)

 

نسبت طول گیرایی به قطر میلگرد-مقاومت چسبندگی(گوئرا و همکاران)

نسبت طول گیرایی به قطر-مقاومت چسبندگی(گوئرا و همکاران)

قسمت دوم مقاله را می توانید در مقاله عوامل تاثیرگذار بر مقاومت چسبندگی میلگرد و بتن مطالعه کنید.
قسمت سوم مقاله را می توانید در مقاله تاثیر مقاومت فشاری بتن بر روی مقاومت چسبندگی مطالعه کنید.
تاثیر نسبت پوشش بتن به قطر میلگرد و طول گیرایی به قطر میلگرد بر روی مقاومت چسبندگی