• کرمان،بلوار شهید صدوقی، بین کوچه 32 و 34
  • 03491011416
  • @clinc.beton

تعریف و ویژگی سنگدانه موجود در بتن

مصالح مصرفی اصلی بتن چیست؟

سیمان

مصالح سنگی درشت دانه(شن)

مصالح سنگی ریز دانه (ماسه)

و آب

علاوه بر این مصالح مواد اصلاح کننده خواص بتن، یعنی مواد افزودنی ، پوزولان ها و مواد شبه سیمانی، نیز میتوانند در بتن استفاده شوند.

چه بتنی قابل قبول است؟

بتنی قابل قبول است که خود و مصالح تشکیل دهنده آن ضوابط مربوط را براورده سازند.

در این مقاله به سنگدانه میپردازیم:

آنچه در این صفحه میخوانید:

انواع سنگدانه


سنگدانه های بزرگتر از ۴/۷۵ میلی متر (۳/۱۶ اینچ، یعنی بعد از چشمه های الک نمره ۴) را سنگدانه درشت یا شن،

و سنگدانه های ریزتر از ۴/۷۵ میلی متر را سنگدانه ریز یا ماسه مینامند.

 

طبق تعریف، (بزرگترین اسمی سنگدانه) عبارت است از اندازه کوچکترین الکی که حداکثر ۱۰ درصد وزنی سنگدانه رو آن باقی بماند.

 

به طور کلی، ویژگی های سنگدانه های مصرفی در بتن باید با استاندارد ملی ایران به شماره ۳۰۲ مطابقت داشته باشد.

در ادامه به شرح جزییات این مقاله می پردازیم 

محدودیت بزرگترین اندازه اسمی سنگانه های درشت

بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه های درشت نباید از هیچ یک از مقادیر زیر بیشتر باشد:

۱.یک پنجم کوچکترین بعد داخلی قالب بتن

۲.یک سوم ضخامت دال

۳.سه چهارم حداقل فاصله آزاد بین میلگرد ها

۴.سه چهارم ضخامت پوشش روی میلگردها

۵. ۳۸ میلی متر (۱/۵ اینچ) در بتن آرمه

۶. ۶۳ میلی متر (۲/۵ اینچ) در بتن غیر مسلح

 

ضوابط الزامی دانه بندی سنگدانه ریز (ماسه) مصرفی در بتن

ضوابط الزامی دانه بندی سنگدانه های ریز مصرفی در بتن

روش آزمون دانه بندی سنگدانه ای ریز با الک، باید مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۴۹۷۷ صورت گیرد.

ضوابط الزامی دانه بندی سنگدانه درشت (شن) مصرفی در بتن

ضوابط الزامی دانه بندی سنگدانه های درشت مصرفی در بتن

روش آزمون دانه بندی سنگدانه ای درشت با الک، باید مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۴۹۷۷ صورت گیرد.

حداکثر میزان مجاز مواد زیان آور در سنگدانه های ریز (ماسه) مصرفی در بتن

توضیحات:

۱.در مواردی که استاندارد ملی ایران برای آزمون مربوط وجود ندارد، این آزمون ها باید مطابق با یکی از استانداردهای معتبر بین المللی انجام شود.

۲.لیگنیت، یک نوع زغال سنگ است که به رنگ های قهوه ای و سیاه وجود دارد.

۳.اگر مقدار سولفات محلول در آب موجود در سنگدانه ریز، بیش از مقدار مندرج در ردیف ۵ باشد، مصرف آن به شرطی مجاز است که مقدار سولفات محلول در آب موجود در کل سنگدانه ریز و درشت از حداکثر مجاز کمتر باشد.

۴.اگر مقدار کلرید محلول در آب موجود در سنگدانه ریز، بیش از مقدار مندرج در ردیف ۶  باشد مصرف آن به شرطی مجاز است که مقدار کلرید محلول در آب موجود در کل سنگدانه ریز و درشت از حداکثر مجاز کمتر باشد.

حداکثر میزان مجاز مواد زیان آور در سنگدانه های درشت (شن) مصرفی در بتن

توضیحات:

۱.در مواردی که استاندارد ملی ایران برای آزمون مربوط وجود ندارد، این آزمون ها باید مطابق با یکی از استانداردهای معتبر بین المللی انجام شود.

۲.لیگنیت، یک نوع زغال سنگ است که به رنگ های قهوه ای و سیاه وجود دارد.

۳.اگر مقدار سولفات محلول در آب موجود در سنگدانه درشت، بیش از مقدار مندرج در ردیف ۵ باشد، مصرف آن به شرطی مجاز است که مقدار سولفات محلول در آب موجود در کل سنگدانه ریز و درشت از حداکثر مجاز کمتر باشد.

۴.اگر مقدار کلرید محلول در آب موجود در سنگدانه درشت، بیش از مقدار مندرج در ردیف ۶  باشد مصرف آن به شرطی مجاز است که مقدار کلرید محلول در آب موجود در کل سنگدانه ریز و درشت از حداکثر مجاز کمتر باشد.

حداکثر میزان مجاز دانه های پولکی و سوزنی در سنگدانه های درشت (شن) مصرفی در بتن

دانه های پولکی دانه هایی هستند که اندازه کوچکترین بعد آنها کمتر از ۰/۶ برابر میانگین اندازه الک ها است.

دانه های سوزنی دانه هایی هستند که بزرگترین بعد آنها بیشتر از ۱/۸ برابر میانگین اندازه الک هاست.

حداکثر مقدار مجاز دانه های پولکی و سوزنی موجود در شن، در جدول زیر درج شده است:

 

سایر مشخصات الزامی سنگدانه های مصرفی در بتن

سنگدانه های سبک مصرفی در بتن

به طور کلی سنگدانه های سبک مصرفی در بتن، به دو صورت تهیه می شوند:

۱.سنگدانه های حاصل از شیشه شدن، انبساط، گلوله شدن مواد، و یا موادی نظیر سرباره کوره آهن گدازی، خاک رس، دیاتومه، خاکستر بادی، شیل یا سنگ لوح.

۲.سنگدانه های حاصل از فراوری مواد طبیعی نظیر پومیس، اسکوریا و توف سنگدانه های سبک می توانند هم در بتن سازه ای و هم در بتن غیرسازه ای به کار روند.

 

ویژگی های سنگدانه های سبک مصرفی در بتن سازه ای باید مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۴۹۸۵ باشد.

در بتن سازه ای ، برای دستیابی به مقاومت مورد نیاز می توان بخشی از سنگدانه سبک را با ماسه طبیعی جایگزین نمود.

 ویژگی های فیزیکی و مکانیکی الزامی نمونه های بتن سازه ای با سنگدانه سبک، مطابق جدول زیر است:

 

ضوابط الزامی دانه بندی سنگدانه های سبک مصرفی در بتن سازه ای:

ضوابط پذیرش سنگدانه های مصرفی در بتن 

سنگدانه های مصرفی در بتن زمانی قابل قبول تلقی می شوند که نتایج حاصل از یک آزمونه یا میانگین نتایج حاصل از دو آزمونه متوالی، ضوابط مربوط به این بخش را برآورده سازند.

ضوابط حمل و نقل، تحویل و نگهداری سنگدانه های مصرفی در بتن

ضوابط بارگیری، حمل و نقل، تخلیه، و انبار کردن سنگدانه های مصرفی در بتن به قرار زیر است:

۱.شرایط باید به گونه ای باشد که مواد خارجی و زیان آور در سنگدانه ها نفوذ نکنند

۲. شرایط باید به گونه ای باشد که دانه های ریز و درشت در یک دپو از یکدیگر جدا نشوند

۳.شرایط باید به گونه ای باشد که سنگدانه ها شکسته نشوند.

۴. محل نگهداری سنگدانه ها باید دور از پوشش گیاهی و مواد آلوده کننده باشد.

۵. شن های با حداکثر اندازه ببش از ۳۸ میلی متر، باید در دو گروه کمتر و بیشتر از ۲۵ میلی متر نگهداری شوند.

شن های با حداکثر اندازه ۳۸ میلی متر یا کمتر باید در دو گروه کمتر و بیشتر از ۱۹ میلی متر نگهداری شوند.

این کار امکان جدا شدن دانه ها از یکدیگر را کاهش می دهد.

۶. دیوار ه های تقسیم دپوی مصالح سنگی باید به گونه ای مقاوم و پایدار باشد که در صورت خالی بودن یک قسمت و پر بودن قسمت مجاور، دیواره بر اثر رانش سنگدانه ها تخریب یا جا به جا نشود.

۷. در هنگام بارش وی خبندان، باید سنگدانه های واقع در فضای آزاد با برزنت یا ورقه های پلاستیکی پوشانیده شود.

۸. در هنگام گرمای شدید، باید بر روی سنگدانه های واقع در فضای آزاد، سایبان درست شود.

۹. شیب مخروط های دپوی شن و ماسه نباید زیاد باشد زیرا شیب زیاد دپوها موجب جدا شدن دانه های ریز و درشت از هم میشود

۱۰. سنگدانه ها تا حد امکان باید به صورت لایه هایی با ضخامت یکسان بر روی یکدیگر ریخته شده و انبار شوند.

سنگدانه ها باید با لودر یا وسایل مناسب دیگر به گونه ای برداشته شوند که هربار قسمت هایی از همه لایه های افقی برداشته شوند.

۱۱. در صورت تخلیه سنگدانه ها هنگام باد، باید تدابیری اتخاذ گردد که از جدا شدن ذرات ریز جلوگیری شود.

۱۲. محل دپوی شن و ماسه بایبد به گونه ای باشد که همواره امکان تخلیه آب مازاد وجود داشته باشد.

۱۳. سنگدانه های انبار شده در دپو باید حداقل ۱۲ ساعت در محل باقی مانده وسپس مصرف شود.

این امر موجب می شود که رطوبت سنگدانه ها به حد یکنواخت و پایدار برسد.

۱۴. سیلوی ذخیره سنگدانه ها حتی    المقدور باید با مقطع مربع یا دایره و شیب مخروط یا هرم تحتانی آن کمتر از ۵۰ درجه باشد.

مصالح سنگی باید به صورت قائم در داخل سیلو ریخته شود تا از برخورد مواد سنگی با کناره های سیلو جلوگیری شده و دانه ها از هم جدا نشوند.

در صورتی که سیلوی ذخیره سنگدانه ها پر باشد امکان شکسته شدن سنگدانه ها و به هم خوردن دانه بندی آن کاهش میابد.

برای خالی کردن سنگدانه ها به داخل سیلو، باید از نردبان ویژه مصالح سنگی استفاده شود.

۱۵. در صورتی که شرایط به گونه ای باشد که امکان شکسته شدن سنگدانه ها در حین جابه جا کردن یا انبارکردن وجود داشته باشد، باید قبل از ساخت بتن با این سنگدانه ها، بار دیگر آنهارا دانه بندی کرد.

۱۶. ضوابط مربوط به جلوگیری از جدا شدن سنگدانه ها باید در مورد سنگدانه های گرد گوشه، که بیشتر مستعد این امر هستند، جدی تر رعایت شود.

۱۷. در هنگام بارش برف و یخبندان، سنگدانه ها باید به گونه ای انبار شوند که امکان یخ زدگی و نیز جمع شدن برف و یخ بین انه ها وجود نداشته باشد.

۱۸. هنگام تحویل هر محموله از سنگدانه های وارده به کارگاه، باید مشخصات مذکور در اسناد تحویل سنگدانه ها با مشخصات سفارش داده شده و نیز سنگدانه های وارده مقایسه و انطباق آن کنترل شود.

۱۹.  در هنگام تحویل هر محوله از سنگدانه های وارده به کارگاه، باید وضعیت ظاهری آنها از نظر اندازه، شکل دانه ها و ناخالصی های آن با چشم کنترل شود.

 

در دیگر مقالات، به توضیح و معرفی دیگر مصالح مصرفی اصلی بتن پرداختیم.

برای دیدن ویدیو های مفید و آموزشی و معرفی محصولات به صورت خلاصه و چکیده به اینستاگرام ما بپیوندید

و یکی از راه های ارتباطی ما واتساپ ماست، مشتاقانه منتظر کمک به شما هستیم:

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × دو =

مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان


پروژه ها


اجرای استخر ویلایی خانگی کرمان
ترمیم بتن دیوار برشی
ترمیم سازه های بتنی در کرمان
کاشت میلگرد شیب کف استخر کرمان
کاشت بولت در بتن کرمان
ترمیم و آب بندی مخزن کرمان

اطلاعات ما